Zásady ochrany osobných údajov

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov má pre spoločnosť GRONBACH k.s. osobitný význam. Používanie internetových stránok spoločnosti GRONBACH k.s. je v zásade možné bez uvedenia osobných údajov. Ak si však dotknutá osoba želá využívať osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môžeme vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak vyžadujeme spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, snažíme sa získať súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, akými sú meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov špecifických pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť GRONBACH k.s.. Prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Dotknuté osoby sú okrem toho informované o svojich právach v rámci politiky ochrany osobných údajov.

GRONBACH k.s. zaviedol množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najlepšej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť ich absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba voľne poskytovať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napríklad telefonicky.

1. Definícia

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GRONBACH k.s. sú založené na terminológii, ktorú použili európske zákonodarné orgány pri prijímaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše zásady ochrany osobných údajov by mali byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Radi by sme preto vopred vysvetlili použitú terminológiu.

V zásadách ochrany osobných údajov okrem iného používame nasledujúce výrazy:

 • a) osobné údaje

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú osobu, pokiaľ je možné identifikovať genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby a to priamo alebo nepriamo, najmä jej spojením s identifikátorom ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jedna alebo viac špeciálnych funkcií.

 • b) dotknutá osoba

  Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

 • c) spracovanie

  Spracovanie je akýkoľvek proces alebo séria operácií vykonávaných s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako napríklad zhromažďovanie, nahrávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, čítanie, dopytovanie, používanie, sprístupnenie prostredníctvom predloženia, šírenia alebo akejkoľvek inej formy poskytovania, pridelenia alebo kombinácie, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 • d) obmedzenie spracovania

  Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 • e) profilovanie

  Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý zahŕňa použitie týchto osobných informácií na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa výkonu práce, ekonomickej situácie, zdravia, osobných údajov za účelom analyzovania alebo predvídania týchto aspektov: preferencie, záujmy, spoľahlivosť, správanie, miesto pobytu alebo presuny tejto fyzickej osoby.

 • f) pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné prideliť konkrétnemu subjektu bez ďalších informácií, ak sa tieto ďalšie informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie toho, aby osobné údaje neboli pridelené k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g) zodpovedný prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ

  Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iná organizácia, ktorá sama alebo v súčinnosti s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky takéhoto spracovania stanovené právnymi predpismi Európskej únie alebo právnymi predpismi členských štátov, môže sa podľa práva Európskej únie alebo podľa vnútroštátneho práva ustanoviť prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia.

 • h) spracovávateľ

  Spracovávateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iná organizácia, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i) príjemca

  Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iná osoba, ktorej sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje podľa právnych predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s konkrétnym dopytovaním, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j) tretia osoba

  Treťou osobou je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracovať osobné údaje.

 • k) súhlas

  Súhlas je akékoľvek vyjadrenie vôle dobrovoľne a jednoznačne vyjadrené dotknutou osobou vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho aktu dotknutej osoby s cieľom naznačiť dotknutej osobe, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení o ochrane údajov je:

GRONBACH k.s.
Priemyselný park 1
071 01 Michalovce
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)56 6819-111
Fax: +421 (0)56 6819-311
E-Mail: sales@michatek.sk
Webová stránka: www.michatek.sk

3. Meno a adresa koordinátora ochrany súkromia

Koordinátor ochrany údajov prevádzkovateľa je:

Lenka Maľarová

GRONBACH k.s.
Priemyselný park 1
071 01 Michalovce
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)56 6819-111
Tel.: +43 (0) 5373 62 190 119
E-Mail: lenka.malarova@michatek.sk
Webová stránka: www.michatek.sk

Ktorýkoľvek poskytovateľ údajov sa môže kedykoľvek obrátiť na nášho koordinátora ochrany osobných údajov a požiadať ho o odpoveď na akékoľvek otázky alebo mu dať návrhy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

4. Cookies

Webové stránky spoločnosti GRONBACH k.s. používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehľadávača.

Mnoho webových stránok a serverov používa súbory cookies. Veľa súborov cookies obsahuje tzv. ID súborov cookies. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca, cez ktorý môžu byť internetové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol uložený súbor cookie. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť prehliadač jednotlivca od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehľadávač môže byť rozpoznaný a identifikovaný jedinečným ID súboru cookie.

Použitím technicky potrebných súborov cookies môže GRONBACH k.s. používateľom tejto webovej stránky poskytnúť užívateľsky prijateľnejšie služby, ktoré by bez cookies neboli možné.

Informácie a ponuky na našich webových stránkach môžu byť pomocou cookies optimalizované v záujme užívateľa. Súbory cookies nám umožňujú, ako už bolo uvedené, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webových stránok, ktoré používajú súbory cookies, nemusí znova zadávať svoje prístupové údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože to robí webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá položky, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka, pomocou súboru cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehľadávačoch. Svoje predvoľby súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť aj na našich webových stránkach. Použite tento Link. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v použitom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné.

Cookies, ktoré sme nastavili:

Nevyhnutný

Základné cookies umožňujú základné funkcie a sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky.

WP_API Schema

NameWP_API Schema
AnbieterWordPress
ZweckTento súbor cookie umožňuje ponúkať označenie JSON-LD / SEO Markup pre články, udalosti, miestne obchody, produkty, recepty, recenzie a oveľa viac.
Cookie Namewp-api-schema-model, wp-api-schema-model_xxxxxx
Cookie Laufzeit365 dní

PHP Session ID

NamePHP Session ID
AnbieterWordPress
ZweckRelácie predstavujú jednoduchý spôsob ukladania údajov pre jednotlivých používateľov na základe jedinečného ID relácie. ID relácií sa do prehliadača odosielajú prostredníctvom súborov cookie relácie a používajú sa na načítanie existujúcich údajov relácie.
Cookie NamePHPSESSID
Cookie Laufzeit Iba počas trvania relácie

WPML

NameWPML
AnbieterOnTheGoSystems Ltd.
ZweckWPML je súbor cookie, ktorý sa používa na poskytovanie rôznych jazykov používateľovi. Kontroluje tiež, aký jazyk používateľ používa.
Datenschutzerklärunghttps://www.onthegosystems.com/legal/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
Cookie Namewpml_browser_redirect_test,_icl_current_language,_icl_visitor_lang_js,_icl_current_admin_language_
Cookie Laufzeit1 deň

Algolia

NameAlgolia
AnbieterALGOLIA, INC.
ZweckTento súbor cookie je potrebný na zabezpečenie funkcie vyhľadávania na webovej stránke.
Datenschutzerklärunghttps://www.algolia.com/policies/cookies/
Cookie Namealgoliasearch-client-js
Cookie Laufzeit365 dní

Štatistika

Štatistika cookies zachytáva informácie anonymne. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci používajú naše webové stránky.

Google Tag Manager

NameGoogle Tag Manager
AnbieterGoogle LLC
ZweckSúbor cookie Google na kontrolu pokročilého skriptovania a spracovania udalostí.
Datenschutzerklärunghttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie Name_ga,_gat,_gid
Cookie Laufzeit2 roky

Externé médiá

Obsah z platforiem zdieľania videa a platforiem sociálnych médií je v predvolenom nastavení blokovaný. Ak cookies akceptujú externé médiá, prístup k tomuto obsahu už nevyžaduje manuálny súhlas.

YouTube

NameYouTube
AnbieterYouTube
ZweckPoužíva sa na odomknutie obsahu YouTube.
Datenschutzerklärunghttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Laufzeit6 mesiacov

5. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti GRONBACH k.s. zbiera množstvo všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď k nim má prístup dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. (1) použité typy a verzie prehliadača, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webová stránka, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú stránku (takzvané sprostredkovatelia), (4) podstránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom (5) dátum a čas prístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť GRONBACH k.s. nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sme skôr povinní zbierať, na to, aby sme mohli (1) správne vytvoriť obsah webovej stránky, (2) optimalizovať obsah webovej stránky a propagovať ju, (3) zabezpečiť nepretržité fungovanie našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a ( 4) poskytovať orgánom činným v trestnom konaní potrebné informácie na stíhanie v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymné údaje a informácie preto štatisticky vyhodnocuje spoločnosť GRONBACH k.s. s cieľom zvýšiť ochranu súkromia a údajov našej spoločnosti s cieľom zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

6. Kontakt prostredníctvom webovej stránky

Na základe právnych predpisov obsahuje webová stránka spoločnosti GRONBACH k.s. informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa údajov e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné informácie poskytované dobrovoľne dotknutou osobou prevádzkovateľovi sa budú uchovávať na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby a na účely akýchkoľvek následných žiadostí. Na účely spracovania budú vaše informácie v zásade, a najmä ak obsah komunikácie, napr. žiadosť, ktorú nemožno priamo pripísať spoločnosti GRONBACH k.s., ale ktorá umožňuje alternatívne spojenie s konkrétnym subjektom v sieti Gronbach, napr. z dôvodu výrobných alebo servisných kompetencií v skupine Gronbach (GRONBACH Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG, Wilhelm Gronbach GmbH, GRONBACH GmbH, GRONBACH k.s.). Tam sa ďalšie spracovanie uskutočňuje v závislosti od žiadosti, ktorú ste podali na základe článku 28 ods. 1 GDPR. Tieto osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám mimo skupiny Gronbach.

7. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo iné právne predpisy Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.
Ak sa účel uchovávania vynechá alebo ak lehota uloženia stanovená európskymi smernicami a inými právnymi predpismi alebo iným príslušným zákonodarcom uplynie, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami bežne zablokujú alebo vymažú.

8. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo, ako to stanovuje európska legislatíva, požadovať od prevádzkovateľa, aby potvrdil, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak dotknutá osoba chce uplatniť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

 • b) Právo na informácie

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek získať od prevádzkovateľa bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené a kópiu týchto informácií. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov stanovil, že dotknutej osobe sme povinní poskytnúť tieto informácie:

  • účely spracovania
  • kategórie spracovávaných osobných údajov
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách
  • ak je to možné, plánovaná lehota, počas ktorej sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá na stanovenie takejto lehoty
  • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu
  • práva na odvolanie sa u dozorného orgánu
  • ak sa osobné údaje nezhromažďujú: všetky dostupné informácie o pôvode údajov
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a informácií o logike,. rozsahu a zamýšľanom dopade takéhoto spracovania na dotknutú osobu

  Dotknutá osoba má ďalej právo na prístup k informácii, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba právo získať informácie o zárukách v súvislosti s prenosom.

  Ak si dotknutá osoba želá využiť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, berúc do úvahy účely spracovania.
  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d) Právo na zrušenie (právo byť zabudnutý)

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby okamžite vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že je splnený jeden z týchto dôvodov a spracovanie sa nevyžaduje:

  • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na také účely, na ktoré už nie sú potrebné
  • Dotknutá osoba vezme späť súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a nemá žiadny iný právny základ pre spracovanie.
  • Dotknutá osoba podá proti spracovaniu námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú nijaké legitímne dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba podľa článku 21 ods. 2 GDPR. Námietka proti spracovaniu.
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov Európskej únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú.
  • Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

  Ak je niektorý z vyššie uvedených dôvodov správny a dotknutá osoba si želá vymazať osobné údaje, ktorými disponuje spoločnosť GRONBACH k.s. a jeho partneri v skupine Gronbach, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti GRONBACH k.s. zariadi, aby žiadosti o vymazanie bolo okamžite vyhovené.

  Ak boli osobné údaje spoločnosťou GRONBACH k.s. zverejnené a ak je naša spoločnosť zodpovedná za vymazanie osobných údajov ako osoba zodpovedná podľa článku 17 ods. 1 GDPR, podnikne spoločnosť GRONBACH k.s. vhodné opatrenia vrátane technických, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu. Informovať ostatných prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala, aby títo iní prevádzkovatelia údajov vymazali všetky odkazy na takéto osobné údaje alebo kópie týchto osobných údajov, spoločnosť GRONBACH k.s. nie je povinná. Zamestnanec spoločnosti GRONBACH k.s. zariadi potrebné kroky v jednotlivých prípadoch.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, ak platí jedna z týchto podmienok:

  • Dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov na obdobie, ktoré umožňuje zodpovednej osobe overiť presnosť osobných údajov.
  • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje obmedzenie použitia osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba má námietky proti spracovaniu podľa ods. Článok 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených spoločnosťou GRONBACH k.s., môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti GRONBACH k.s. zabezpečí obmedzenie spracovania.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo na to, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte. Má tiež právo preniesť tieto údaje na inú zodpovednú osobu bez prekážok kladených prevádzkovateľom, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. A) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. A) GDPR alebo na zákazku podľa článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR a spracovanie pomocou automatizovaných postupov, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na splnenie úlohy verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená prevádzkovateľovi.

  Okrem toho má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na to, aby sa osobné údaje prenášali priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné, a ak áno, nie sú tým dotknuté práva a slobody ostatných.

  Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti GRONBACH k.s..

 • g) Právo na vznesenie námietky

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f ) GDPR. Platí to aj pre profilovanie na základe rovnakých ustanovení.

  V prípade námietky spoločnosť GRONBACH k.s. už nebude spracúvať osobné údaje, pokiaľ nebudeme môcť preukázať legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

  Ak spoločnosť GRONBACH k.s. spracúva osobné údaje s cieľom prevádzkovať priamu poštu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely reklamy. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou poštou. Ak dotknutá osoba namieta voči priameho marketingu, spoločnosť GRONBACH k.s. už nebude na tieto účely spracúvať osobné údaje.

  Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov vyplývajúcich z jej osobitnej situácie právo na spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sa vykonávajú v spoločnosti GRONBACH k.s. na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ také spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy verejného záujmu.

  Na účely uplatnenia práva na odpor môže dotknutá osoba priamo kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti GRONBACH k.s. alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba môže v rámci využívania služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES slobodne užívať svoje právo na námietky prostredníctvom automatizovaných postupov využívajúcich technické špecifikácie.

 • h) Automatizované spracovanie vrátane profilovania

  Akákoľvek osoba, ktorej sa spracovanie osobných údajov týka, má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na ňu právny dopad alebo ju podobne významne ovplyvňuje; pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2), ktoré povoľujú právne predpisy Európskej únie alebo členského štátu, ktorým podlieha prevádzkovateľ, a pokiaľ tieto právne predpisy nestanovujú vhodné opatrenia chrániť práva a slobody a legitímne záujmy dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak sa rozhodnutie (1) vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) sa prijme s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť GRONBACH k.s. podnikne primerané kroky na ochranu práv, slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby. Dotknutá osoba, má právo vyjadriť svoje vlastné stanovisko a napadnúť rozhodnutie.

  Ak sa dotknutá osoba chce spoliehať na automatizované spracovanie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

 • i) Právo na odvolanie súhlasu na ochranu údajov

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

9. Ochrana údajov pri podávaní žiadostí

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie sa môže vykonať aj elektronicky. Je to najmä prípad, keď žiadateľ predkladá prevádzkovateľovi príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára dostupného na webovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie pracovnú zmluvu so žiadateľom, prenesené údaje sa uložia na účely pracovného pomeru v súlade so zákonom. Ak prevádzkovateľ neuzatvorí pracovnú zmluvu s uchádzačom, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú šesť mesiacov po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ vymazanie nevylučuje iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Ďalším legitímnym záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa zákona o všeobecnom zaobchádzaní.

10. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Prevádzkovateľ na tomto webe použil prvok Google Analytics (s anonymizačnou funkciou a podporou zobrazenia). Google Analytics je služba na webovú analýzu. Analýza webu je zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba na analýzu webu okrem iného zhromažďuje údaje, z ktorých webových stránok dotknutá osoba prišla na webovú stránku (ďalej len „sprostredkovatelia“), ktoré podstránky boli prístupné alebo ako často, za ktoré obdobie sa podstránka prezerala, a demografické informácie, kde údaje o cielenej reklame je možné získať od spoločnosti Google, ako aj od tretích strán. Webová analýza sa používa hlavne na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovou spoločnosťou komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ovládač používa „_gat._anonymizeIp“ pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto sa skráti a anonymizuje IP adresa prístupu dotknutej osoby na internet, ak spoločnosť Google pristupuje na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom prvku Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google okrem iného používa údaje a informácie získané na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie online správ o aktivitách na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok.

Google Analytics používa technicky nepotrebný súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Tento súbor cookie, ktorý nie je technicky potrebný, možno zablokovať nastavením v prehliadači alebo dokonca manuálnym vymazaním. Ako sa to robí je definované v nasledujúcich častiach. Čo sú cookies už bolo vysvetlené vyššie. Pomocou súboru cookie je spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našich webových stránok. Vždy, keď prevádzkovateľ získa prístup na jednu zo stránok tejto webovej stránky a do nej je integrovaná súčasť Google Analytics, príslušný internetový prehliadač sa automaticky iniciuje. V rámci tohto technického procesu dostáva spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google okrem iného používa na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné umožnenie vyrovnania provízií.

V súbore cookie sa ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého sa prístup uskutočnil, a frekvencia návštev dotknutej osoby na stránkach. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa prenesú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné informácie sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže preniesť tieto osobné údaje získané technickým postupom na tretie strany.

Dotknutá osoba môže zablokovať cookies prostredníctvom našej webovej stránky, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda zabrániť používaniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní súborov cookies v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky a zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených službou Google Analytics na účely používania tejto webovej stránky a na spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google. Osoba musí na tento účel stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nemôžu prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Ak sa systém informačnej technológie dotknutej osoby neskôr odstráni, naformátuje alebo preinštaluje, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázala Google Analytics. Ak prevádzkovateľ údajov alebo akákoľvek iná osoba odinštaluje alebo zakáže doplnok prehliadača, je možné doplnok prehliadača preinštalovať alebo znova povoliť. Predtým, ako budete zhromažďovať štatistické informácie deaktivovaním, môžete sa na našej webovej stránke odhlásiť zo služieb Google Analytics / Google Tag Manager.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Použitie Google Webfonts

Pre správne zobrazenie webových stránok spoločnosti GRONBACH k.s. v rôznych prehliadačoch používame balíky skriptov a fontov, ako napríklad Google Webfonts, ktoré sa zobrazujú iba v prehliadači, ak ich podporuje. Tieto balíky bránia hromadnému načítaniu do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov služby Google Webfont nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

12. Používanie Webfonts spoločnosťou Hoefler & Co.

Pre správne zobrazenie webových stránok spoločnosti GRONBACH k.s. v rôznych prehliadačoch používame balíky skriptov a fontov, napr. B. Webfont od dodávateľa menom Hoefler, ale zobrazia sa v prehliadači iba vtedy, ak ich podporuje. Tieto balíky bránia hromadnému načítaniu do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov na webových stránkach spoločnosti Hoefler & amp; Čo nájdete tu: https://www.typography.com/home/privacy.php

13. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní služby DoubleClick

Na tejto webovej stránke prevádzkovateľ použil prvok DoubleClick by Google. DoubleClick je značka spoločnosti Google, vďaka ktorej sa reklamným agentúram a vydavateľom predávajú predovšetkým špeciálne riešenia online marketingu.

Prevádzkovou spoločnosťou spoločnosti DoubleClick by Google je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Služba DoubleClick by Google prenáša údaje na server DoubleClick pri každom zobrazení, kliknutí alebo inej aktivite. Každý z týchto prenosov údajov spustí žiadosť o súbor cookie do prehliadača postihnutej osoby. Ak prehliadač akceptuje túto požiadavku, služba DoubleClick nastaví súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies už bolo vysvetlené vyššie. Účelom cookies je optimalizovať a zobrazovať reklamu. Súbor cookie sa okrem iného používa na zobrazovanie reklám relevantných pre používateľa, ako aj na generovanie prehľadov reklamných kampaní alebo ich zlepšovanie. Cookies sa navyše používajú na zabránenie viacnásobným zobrazovaniam tej istej reklamy.

DoubleClick používa ID súboru cookie, ktoré je potrebné na dokončenie technického procesu. Napríklad ID súboru cookie je potrebné na zobrazenie reklamy v prehliadači. DoubleClick môže tiež pomocou ID súboru cookie zistiť, ktoré reklamy sa už v prehliadači zobrazili, aby sa predišlo duplicite. Je tiež možné, aby služba DoubleClick sledovala konverzie pomocou ID súboru cookie. Konverzie sa zaznamenávajú napríklad vtedy, keď používateľ predtým zobrazil reklamu DoubleClick a potom pomocou toho istého internetového prehliadača uskutoční nákup na webovej stránke inzerenta.

Súbor cookie DoubleClick neobsahuje žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Súbor cookie DoubleClick však môže obsahovať ďalšie identifikátory reklamnej kampane. Identifikátor identifikuje tie kampane, s ktorými používateľ už bol v kontakte.

Vždy, keď prevádzkovateľ získa prístup na jednu zo stránok tohto webu a do neho je integrovaná súčasť DoubleClick, príslušný internetový prehliadač v systéme informačnej technológie prevádzkovateľa automaticky na tento účel vyzve príslušnú súčasť DoubleClick, aby odoslala spoločnosti Google inzerciu online a fakturáciu provízií. V rámci tohto technického procesu bude mať spoločnosť Google k dispozícii údaje, ktoré používa spoločnosť Google na vytvorenie fakturácie za províziu. Google môže okrem iného vedieť, že daná osoba klikla na určité odkazy na našich webových stránkach.

Dotknutá osoba môže zabrániť používaniu cookies prostredníctvom našej webovej stránky, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo zablokovať cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v používaní súborov cookies v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookies, ktoré už spoločnosť Google nastavila, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalšie informácie a príslušné pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti DoubleClick by Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/.

14. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby YouTube

Na tejto webovej stránke prevádzkovateľ použil prvky YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje autorom videí voľne sledovať videoklipy a ďalším používateľom, aby si ich mohli bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí, aby boli prostredníctvom internetového portálu k dispozícii kompletné filmové a televízne vysielania, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá vyrobené používateľmi.

Prevádzkovateľom spoločnosti YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návšteva jednej zo stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a ktorá obsahuje odkaz na YouTube (video YouTube), automaticky spôsobí, že internetový prehliadač v systéme informačných technológií prevádzkovateľa bude reprezentovaný príslušným prvkom YouTube. Stiahnite si ilustráciu zodpovedajúcej aktivity YouTube z YouTube. Viac informácií o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/. V rámci tohto technického procesu budú YouTube a Google vedieť, ktoré časti našej stránky táto osoba navštevuje.

Ak je táto osoba súčasne prihlásená do služby YouTube, služba YouTube to rozpozná tak, že si cez podstránku obsahujúcu video YouTube zistí, ktorú konkrétnu časť našej webovej stránky príslušná osoba navštívila. Tieto informácie budú zhromažďovať YouTube a Google a budú spojené s účtom YouTube dotknutej osoby.

Spoločnosti YouTube a Google budú vždy dostávať prostredníctvom prvku YouTube informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby YouTube v čase prístupu na našu webovú stránku. Dôjde k tomu bez ohľadu na to, či daná osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak tieto informácie nezamýšľa preniesť na YouTube a Google, dotknutá osoba môže zabrániť prenosu tak, že sa odhlási zo svojho účtu YouTube predtým, ako navštívi našu webovú stránku.

Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/, identifikujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb zo strany YouTube a Google.

15. Používanie Google Recaptcha

V posledných mesiacoch sme dostali veľa nevyžiadaných správ, ktoré sme už nedokázali spracovať. Preto sme sa rozhodli použiť službu Google Recaptcha od spoločnosti Google Inc. na zníženie počtu nevyžiadaných e-mailov. Dotaz Recaptcha sa používa na rozlíšenie, či sú údaje v kontaktnom formulári zadané skutočnou osobou alebo zneužívajú automatickým mechanickým spracovaním. Dotaz zahŕňa odoslanie adresy IP a akýchkoľvek ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google požaduje pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a použije sa tam. Spoločnosť Google však v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a prípadne v USA orezaná. Zodpovedná osoba oprávňuje spoločnosť Google používať informácie uvedené v kontaktnom formulári na vyhodnotenie využívania tejto služby. Kombinácia vašej adresy IP s inými údajmi / službami Google sa nevyskytuje. Tieto informácie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en

16. Odoberanie noviniek

Na webovej stránke spoločnosti GRONBACH k.s. majú používatelia možnosť prostredníctvom kontaktného formulára prihlásiť sa na odber noviniek (vo forme „Áno, uveďte ma ako potenciálneho zákazníka do svojej komunikačnej databázy pre prípadnú žiadosť, ako aj pre správy, aktualizácie a inovácie spoločnosti GRONBACH k.s.). Skupina GRONBACH, podľa zásad ochrany osobných údajov našej spoločnosti, rozhoduje, ktoré osobné údaje sa prenášajú databázy pri prihlásení sa na odber noviniek.

Spoločnosť GRONBACH k.s., ako aj partnerské spoločnosti patriace do skupiny Gronbach (Wilhelm Gronbach GmbH, GRONBACH GmbH, GRONBACH Inventive Sales & Marketing GmbH & Co KG) informujú svojich zákazníkov a obchodných partnerov o ponukách spoločnosti v pravidelných intervaloch prostredníctvom odoberania noviniek alebo poštou. Dotknutá osoba údajov môže odoberať novinky našej spoločnosti a partnerských spoločností, iba ak má (1) dotknutá osoba platnú e-mailovú adresu a (2) dotknutá osoba súhlasí so zasielaním noviniek spoločnosti Gronbach. Z právnych dôvodov bude potvrdzovací e-mail zaslaný na e-mailovú adresu zadanú dotknutou osobou pomocou postupu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail slúži na overenie, či majiteľ e-mailovej adresy ako dotknutej osoby schválil odoberanie noviniek.

Pri súhlasom s odoberaním noviniek tiež ukladáme IP adresu počítačového systému používaného dotknutou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie, ako ich pridelil poskytovateľ internetových služieb. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné, aby bolo možné porozumieť (možnému) zneužitiu e-mailovej adresy dotknutej osoby k neskoršiemu dátumu, čo poskytuje prevádzkovateľovi údajov právne záruky.

Osobné údaje zozbierané v rámci odoberania noviniek sa použijú výlučne na zasielanie našich noviniek a noviniek našich partnerských spoločností. Každá jednotlivá spoločnosť v skupine Gronbach môže figurovať ako odosielateľ noviniek alebo ako jednotlivec alebo v rámci skupiny spoločností. Okrem toho môžu byť odberatelia noviniek informovaní e-mailom, ak je to potrebné pre fungovanie služby alebo registrácie odoberania noviniek, ako je to v prípade zmien v ponuke noviniek alebo technických zmien. Osobné údaje zozbierané v rámci týcjto služieb sa nebudú prenášať tretím stranám mimo skupiny Gronbach. Dotknutá osoba môže kedykoľvek ukončiť odoberanie našich noviniek a noviniek partnerských spoločností. Súhlas s uložením osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla pri odoberaní noviniek, možno kedykoľvek odvolať. Ak chcete odvolať súhlas, prečítajte si každý mail a tento odkaz. Je tiež možné kedykoľvek zrušiť odber noviniek, priamo na webovej stránke prevádzkovateľa, alebo informovať prevádzkovateľa iným spôsobom. Ak sa odhlásite z odberu noviniek, bude sa to týkať súčasne spoločnosti GRONBACH k.s. aj partnerských spoločností.

17. Tracking pri odoberaní noviniek

Novinky spoločnosti GRONBACH k.s. a partnerských spoločností v skupine obsahujú takzvané počítacie pixely. Počítací pixel je miniatúrna grafika, ktorá je zabudovaná do e-mailov zasielaných vo formáte HTML, aby sa umožnilo zaznamenávanie súborov a analýza súborov. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe vloženého pixelu môže spoločnosť GRONBACH k.s. a partnerské spoločnosti v skupine zistiť, či a kedy dotknutá osoba otvorila e-mail a na ktoré prepojenia v e-maile bol dotknutou osobou umožnený prístup.

Takéto osobné údaje zozbierané prostredníctvom počítacích pixelov obsiahnutých v novinkách budú prevádzkovateľom ukladané a vyhodnocované s cieľom optimalizovať doručovanie noviniek a lepšie prispôsobiť obsah budúcich noviniek záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo odvolať osobitné vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom postupu dvojitého prihlásenia. Po zrušení odberu noviniek tieto údaje prevádzkovateľ vymaže.

18. Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa používania služby Google AdWords

Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom zobrazovať reklamy vo vyhľadávači Google aj v sieti Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi preddefinovať kľúčové slová, ktoré zobrazia reklamu vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google, iba ak vyhľadávací nástroj získa výsledok vyhľadávania súvisiaci s kľúčovými slovami. V sieti Google sa reklamy distribuujú na tematické webové stránky pomocou automatizovaného algoritmu a podľa predtým definovaných kľúčových slov.

Prevádzkovou spoločnosťou služieb Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagovať našu webovú stránku zobrazovaním cielenej inzercie na webových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja spoločnosti Google a zobrazovaním reklám na našej webovej stránke.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií spoločnosti Google tzv. konverzný súbor cookie. Čo sú cookies už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný cookie stráca platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužije sa na identifikáciu dotknutej osoby. Pokiaľ ide o konverzný súbor cookie, ak platnosť súboru cookie ešte neuplynula, sledovalo sa, či boli na našej webovej stránky navštívene určité podstránky, napríklad nákupný košík online obchodu. Konverzný cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či dotknutá osoba prišla na náš web prostredníctvom výnosov z reklamy AdWords, t. j. dokončila alebo zrušila nákup.

Údaje a informácie zozbierané použitím konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštevníkov našej webovej stránky. Tieto štatistické údaje o návštevách potom používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí k nám boli presmerovaní prostredníctvom reklám AdWords, na určenie úspechu alebo neúspechu reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords v budúcnosti. Naša spoločnosť ani žiadny iný inzerent služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

V konverznom súbore cookie sa ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, napríklad webové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa prevedú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné informácie sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže preniesť tieto osobné údaje získané technickým postupom na tretie strany.

Dotknutá osoba môže zablokovať cookies prostredníctvom našej webovej stránky, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo zabrániť používaniu cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní konverzného súboru cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google AdWords nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosť namietať proti reklame spoločnosti Google. Dotknutá osoba musí na tento účel získať prístup na odkaz www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

19. Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa používania remarketingu Google

Na tejto webovej stránke prevádzkovateľ používa remarketingové služby Google. Remarketing Google je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje firme zobrazovať reklamy takým používateľom internetu, ktorí sa predtým nachádzali na webových stránkach spoločnosti. Integrácia remarketingu Google preto umožňuje spoločnosti vytvárať cielenú reklamu, a tak zobrazovať cielenú reklamu. Spoločnosť Google Remarketing Services Company je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Účelom remarketingu Google je zobrazovať cielenú inzerciu. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom siete Google alebo ich zobrazovať na iných webových stránkach prispôsobených individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.
Služba Google Remarketing umiestni súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú cookies už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie bude spoločnosť Google schopná rozpoznať návštevníka našej webovej stránky, ak následne navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Internetový prehliadač danej osoby pri každej návšteve webovej stránky, na ktorej je integrovaná služba remarketingu Google, automaticky vyšle správu spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako je napríklad adresa IP alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na zobrazovanie cielených reklám.

V súbore cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad webové stránky, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa prevedú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné informácie sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže preniesť tieto osobné údaje získané technickým postupom na tretie strany.

Dotknutá osoba môže zabrániť používaniu cookies prostredníctvom našej webovej stránky, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo zablokovať súbory cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní súborov cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Dotknutá osoba má navyše možnosť namietať proti cielenej reklame spoločnosti Google. Dotknutá osoba musí na tento účel získať prístup na odkaz www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

20. Právny základ spracovania osobných údajov

Vyššie uvedený článok 6 GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania osobných údajov, ktorými získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania potrebných na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty, spracovanie osobných údajov je automatické. To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad splnenie daňových povinností, je spracovanie založené na článku 6, ods. c) GDPR. V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by napríklad nastalo, keby bol návštevník našich priestorov zranený a údaje ako jeho meno, vek, informácie o zdravotnej poisťovni alebo iné dôležité informácie by sa museli odovzdať lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. V takom prípade by sa spracovanie riadilo článkom 6, ods. d) GDPR.
Spracovanie osobných údajov sa riadi aj článkom 6, ods. f) GDPR. Spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ neprevyšujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto operácie sú povolené, pretože tak osobitne uviedli európske zákonodarné orgány. V tejto súvislosti sa rozhodlo, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47, druhá veta, GDPR).

21. Záujmy na spracovaní osobných údajov zo strany prevádzkovateľa alebo tretej strany

Spracovanie osobných údajov na základe článku 6, ods. f) GDPR je v našom legitímnom záujme. Je potrebné pri našom podnikaní a je zároveň v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

22. Trvanie, počas ktorého sa osobné údaje ukladajú

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí termínu sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie plnenia zmluvy.

23. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov, potreba uzatvorenia zmluvy, povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky neposkytnutia

Na tomto mieste by sme radi zdôraznili, že poskytovanie osobných informácií je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňové predpisy) alebo môže vyplývať zo zmluvných dojednaní (ako sú napríklad podrobnosti o dodávateľovi).
Pri uzatváraní zmluvy nám dotknutá osoba poskytne osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Od dotknutej osoby sa vyžaduje, aby nám poskytla osobné údaje, pokiaľ s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu. Ak sa neposkytnú osobné údaje, znamená to, že zmluvu s dotknutou osobou nie je možné uzavrieť.
Predtým, ako dotknutá osoba poskytne akékoľvek osobné údaje, musí sa kontaktovať s jedným z našich zamestnancov. Náš zamestnanec informuje jednotlivca, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

24. Automatizované spracovanie osobných údajov

Ako zodpovedná spoločnosť sa zdržiavame automatizovaného spracovania osobných údajov alebo profilovania.

25. Zmena pravidiel ochrany osobných údajov z našej strany

Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov v prípade právnych požiadaviek alebo zmeny výkonu. Pri vašej ďalšej návšteve budú vykonané zmeny/doplnky/aktualizácie.

26. Šifrovanie SSL

Na zabezpečenie prenosu údajov používame najmodernejšie šifrovacie techniky (napr. SSL) cez HTTPS.

Politika ochrany osobných údajov je k dispozícii na stránke https://www.michatek.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov a dá sa vytlačiť a uložiť.

Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené generátorom zásad ochrany osobných údajov v spolupráci so spoločnosťou RC GmbH, ktorá predáva použité notebooky, a nemeckými právnikmi zo spoločnosti WBS-LAW.